PDA

View Full Version : Cần giải giúp bài tập trong SGK Lớp 9


anluong96
31-08-10, 17:49
Em có 2 bài tập trong SGK cần giúp đỡ:
1/ Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau.
Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong cách trường hợp sau để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn?
a) AaBb
b) AaBB
c) AABb
d) AABB


2/ Ở người,gen A quy định mắt đên trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh ?
a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)
b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)
c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)
d) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (AA)

:botay:...:thanks:

huongcnsh
31-08-10, 20:22
bai 1 :
nguoi me co kieu gen AABB, vi chỉ khi có kiểu gen như vậy thì cả ở bố và mẹ đều chỉ cho một loại giao tử, người bố là -ab, người mẹ là - AB, sự kết hợp của 2 loại giao tử này chỉ tạo ra một loại kiểu gen và kiểu hình : AaBb, mắt đen tóc xoăn
bài 2 :mắt den: A ; mắt xanh : a:cheers:
trong trường hợp này có 2 loại kiểu gen của bố và mẹ được lựa chọn để sinh ra con mắt xanh và đen: là trường hợp b và c
ttrong truong hop b: bố và mẹ đều cho 2 loại giao tu : A và a, nhu vay con sinh ra se co các kiểu gen AA, Aa, aa, bao gom ca mat den va mat xanh
trong truong hop c: me cho 1 loại giao tu : a, bô cho 2 loai giiao tu là A và a, như vay con sinh ra se có kieu gen là Aa và aa, cả mắt xanh và mắt đen