Diễn đàn Sinh học Việt Nam

Diễn đàn Sinh học Việt Nam (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/index.php)
-   Sinh học lớp 6,7,8,9 (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=63)
-   -   bài tập nâng cao sinh 9 (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=15531)

kevjnkun 18-04-12 21:37

bài tập nâng cao sinh 9
 
Bài 1 :
xét 1 cặp NST tương đồng chứa một cặp gen dị hợp , mỗi alen đều dài 4080 Angston.
Gen trội A có H = 3120
Gen lặn a có 3240 liên kết hydro

1. tính số lượng từng loại nu của mỗi gen
2. tính số lượng từng loại nu của mỗi loại gtu khi GP bình thường
3. tính số lượng từng loại nu của mỗi loại kiểu gen khi GP và TT bình thường
4. khi có hiện tượng GP k bình thường đột biến dị bội thì có thể có những loại giao tử nào

biết gen nằm trên NST thường

Bài 2: giả thiết 1 đoạn mARN chỉ đc tổng hợp từ 2 loại n : G và X

1. khả năng có các bộ 3 mã sao , bộ 3 mã gốc và bộ 3 đối mã ntnao` ?>

2. các bộ 3 nói trên có thể nằm ở vị trí nào trong tế bào


cả nhà giúp e nhá :oops:

ngoc anh 23-04-12 23:08

Trích:

Nguyên văn bởi kevjnkun (Post 69392)
Bài 1 :
xét 1 cặp NST tương đồng chứa một cặp gen dị hợp , mỗi alen đều dài 4080 Angston.
Gen trội A có H = 3120
Gen lặn a có 3240 liên kết hydro

1. tính số lượng từng loại nu của mỗi gen
2. tính số lượng từng loại nu của mỗi loại gtu khi GP bình thường
3. tính số lượng từng loại nu của mỗi loại kiểu gen khi GP và TT bình thường
4. khi có hiện tượng GP k bình thường đột biến dị bội thì có thể có những loại giao tử nào

biết gen nằm trên NST thường

Bài 2: giả thiết 1 đoạn mARN chỉ đc tổng hợp từ 2 loại n : G và X

1. khả năng có các bộ 3 mã sao , bộ 3 mã gốc và bộ 3 đối mã ntnao` ?>

2. các bộ 3 nói trên có thể nằm ở vị trí nào trong tế bào


cả nhà giúp e nhá :oops:

Bài 1 :
1.
Ta có N =2L/3,4 = 2400 ( nu ) => A + G = 1200 (1)
Gen A có H = 3120 (lk) => 2A + 3G = 3120 (2)
Từ (1) và (2) ta đc A = T = 480 (nu)
G = X = 720 (nu)
Gen a có H = 3240 (lk) => 2A + 3G = 3240 (3)
Từ (1) và (3) ta đc A =T= 360 (nu)
G=X = 840 (nu)
2. Từ câu 1 sẽ suy ra thôi.
3.
KG Aa : A = T = 480 + 360 =840 (nu)
G = X = 720 + 840 = 1560 (nu)
KG AA : A =T = 480 x 2 = 960 (nu)
G = X = 720 x 2 = 1440 (nu)
KG aa : A = T = 360 x 2 = 720 (nu)
G = X = 840 x 2 = 1680 (nu)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 20:41.

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.