Bài tập sinh nâng cao...giúp em với....

#1
có một gencaaus trúc,gen này tổng hợp một phân tử ARN thông tin có 25 bộ ba GXX,58 bộ UGX,75 bộ AUX,100 bộ AAA,1 bộ UAA,1 bộ AUG
a) Phân tử protein tổng hợp từ gen nói trên gồm bao nhiêu axit amin.Xác định số axit amin mỗi loại của phân tử protein
b) Xác định số lượng nu từng loại ARN thông tin biết UAA va AUG là mã mở đầu
c) Xác định số nu từng loại của gen
 
#2
a) số aa: 25+58+75+100
b) A=75+100.3+1.2+1
U=58.1+75+1+1
G=25+58+1
X=25.2+58+75
(p/s: UAA là bộ ba kết thúc nha bn)
c) mạch gốc: Tg=A(ARN); Ag=U(ARN); Xg=G(ARN); Xg=G(ARN)
cả gen: A=T=Tg+Ag; G=X=Gg+Xg
 

Similar threads

Facebook Page

Online now

No members online now.

Hợp tác quảng cáo

Quảng bá sản phẩm, dịch vụ về Công nghệ Sinh học mời liên hệ duongvc@gmail.com!
Top